Regler

På ett LAN-party är det så klart meningen att alla ska ha det trevligt och därför finns det regler som alla besökare måste känna till. De är i första hand till för din egen och vår säkerhet.

§ 1, Allmänt

§ 1.1

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan deltagare på LAN-party, nedan kallad deltagare och Lan Association of the Västervik Area, Västervik, nedan kallat LAVA.

§ 1.2

Deltagare kan vara myndig fysisk person. Är ej deltagaren myndig är dennes målsman ansvarig.

§ 1.3

Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av deltagaren till ytterligare part.

§ 2, Avtalstid

§ 2.1

Avtalet löper per LAN-party.

§ 2.2

Ingen återbetalning av deltagaravgift sker om deltagaren lämnar LAN-partyt i förtid.

§ 2.3

LAVA äger rätten att säga upp avtalet om deltagaren har brutit mot någon av punkterna i avtalet. Uppsägningen kan ske omedelbart och utan förvarning för deltagaren. Uppsägningen medför bortkoppling från LAVAs IP-nät med omdelbar verkan.

§ 3, Avgifter för deltagande

§ 3.1

Avgifter för deltagande utgår i form av förskottsbetalning via plusgiro, eller via kontant betalning vid inträde till LAN-partyt.

§ 3.2

Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

§ 3.3

Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

§ 4, Överlåtelse av deltagande

§ 4.1

Deltagaren får ej överlåta avtalet.

§ 5, LAVAs ansvar

§ 5.1

LAVA utövar ingen kontroll över information eller material som finns på deltagerens dator. LAVA är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, stöld, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. LAVA är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på deltagarens datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. LAVA ansvarar ej för eventuellt kränkande information som finns på LAVAs servrar.

§ 5.2

LAVA raderar aldrig deltagarens information. Vi förbehåller oss dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.

§ 5.3

LAVA hanterar all deltagarinformation så som konfidentiell, detta för att värna om deltagarens integritet. Dock kan LAVA via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter.

§ 5.4

Då LAVA enligt kontrakt ansvarar för lokalen där evenemanget bedrivs har arrangörerna full rätt att neka personer tillträde till lokalen.

§ 6, Deltagarens ansvar

§ 6.1

Deltagaren förbinder sig att följa svensk lagstiftning. Detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Deltagaren skall även följa andra regler som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna i IP-nätet.

§ 6.2

Deltagaren förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till IP-nätet i dess helhet och ej heller hos LAVA.

§ 6.3

Deltagaren ansvarar för alla handlingar denna utför via sin eller andras dator/datorer samt i evenemangets lokaliteter.

§ 6.4

Deltagaren ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller i sina fil-areor.

§ 6.5

Deltagaren ansvarar för att dennes dator inte nyttjas av medlemmar som endast besöker evenemanget och ej har tillåtelse att använda datorer.

§ 6.6

Deltagaren förbinder sig att enbart sova på anvisad sovplats.

§ 7, Hänsyn till övriga deltagare/besökare

§ 7.1

Medlem som vistas i evenemangets lokaliteter skall respektera övriga medlemmar.

§ 7.2

Deltagare som sover skall under inga omständigheter störas eller busas med.

§ 7.3

Högtalare får medföras och nyttjas i lokalen. Dock skall den som medför dessa sträva efter att "spela för sig själv" och inte provocera övriga deltagare med olämpligt eller frekvent spelat media. Särskild hänsyn skall visas till de som deltar i tävlingar och turneringar som arrangeras av LAVA.

§ 8, IP-nät-policy

§ 8.1

LAVA vill inte, vare sig själva eller, att våra deltagare skall figurera i samband med oseriös användning av vårat eller andras IP-nät. LAVA förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.

§ 8.2

LAVA har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra deltagares lagringsutrymme. Om en användare bryter mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan deltagaren avstängas helt eller delvis, från fortsatt delaktighet i LAN-partyt.

§ 8.3

LAVA tillåter inte material som gör att deltagaren använder orimligt stora resurser av LAVAs datorsystem eller nätanslutning. LAVA förbehåller sig rätten att från fall till fall avgöra vad som kan anses rimligt.

§ 9, Force majeure

§ 9.1

LAVA skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet- såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som LAVA skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder LAVA inte heller kunnat undvika eller övervinna.

§ 10, Tvist

§ 10.1

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.